Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών για εταιρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 10, του Π.Δ. 340/98, όπως ισχύει σήμερα «κάθε πρόσωπο μπορεί αν συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση μα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή – Φοροτεχνικού.»

ΝΕΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (δείτε παρακάτω)

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού

3.Βεβαίωση επιμελητηρίου ( υπηρεσία μιας στάσης )

4.Πρακτικό των εταίρων για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

5.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

ΝΕΕΣΕ.Π.Ε.,ΜΟΝ/ΠΕΣΕ.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Α.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (δείτε παρακάτω)

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού

3.Βεβαίωση επιμελητηρίου ( υπηρεσία μιας στάσης )

4.Πρακτικό ή απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

5.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

ΠΑΛΙΕΣΟ.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Ε.Π.Ε.,ΜΟΝ/ΠΕΣΕ.Π.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (δείτε παρακάτω)

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.

3.ΦΕΚ σύστασης ( για τις Ε.Π.Ε. )

4.Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ

5.Πιστοποιητικό μεταβολών από Πρωτοδικείο ή ΓΕ.ΜΗ.

6.Πιστοποιητικό για την μη λύση, πτώχευση ή εκκαθάριση της εταιρείας

7.Πρακτικό των εταίρων ή του Δ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

8.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

ΠΑΛΙΕΣ Α.Ε.

1.Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας (δείτε παρακάτω)

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.

3.ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης

4.Πιστοποιητικό Περιφέρειας ή ΓΕ.ΜΗ. για τις τροποποιήσεις και για την μη λύση, πτώχευση ή εκκαθάριση της εταιρείας

5.Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ

6.Απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

7.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.


Έντυπα Έναρξης Λειτουργίας

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών (πατήστε εδώ).

Πρότυπα Καταστατικά ανά εταιρικό τύπο

Στο πλαίσιο του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) που αναφέρεται στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ΄αριθμ. 31637/2017 (Τεύχος Β 928/20.03.2017) Απόφασή του δημοσίευσε τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω:

Πρότυπο καταστατικό Ι.Κ.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ε.Π.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ε.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Α.Ε. 

Πρότυπο καταστατικό Ο.Ε.