Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας έχει καταρτισθεί Μητρώο Εισηγητών, στο οποίο εγγράφονται τα Μέλη του ΟΕΕ, που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως Εισηγητές-Εκπαιδευτές στα επιμορφωτικά προγράμματα, που υλοποιεί ο φορέας.

Στo πλαίσιο της επικαιροποίησης του Μητρώου Εισηγητών του ΟΕΕ, καλούνται τα ενδιαφερόμενοι Μέλη να υποβάλουν πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και να συμπληρώσουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα καθίσταται σαφής η εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών πραγματοποιείται ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο, όπως αυτά παρατίθενται παρακάτω:

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Κοστολόγηση
 • Ελεγκτική
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Εφαρμοσμένη Λογιστική βάσει ΕΓΛΣ
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Επενδυτικού Κινδύνου (Risk Management)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (επενδυτικά σχέδια, οικονομοτεχνικές μελέτες, αναπτυξιακός νόμος κλπ)
 • Ναυτιλιακή Οικονομία & Διεθνές Περιβάλλον (ναυτ. λογιστική-κίνδυνοι-χρηματοδότηση-περιβάλλον)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φορολογία Κεφαλαίου-Ακίνητης Περιούσιας–Κληρονομιών–Μεταβιβάσεων–Δωρεών-Γονικών Παροχών
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
 • Φόρος Προστιθέμενης Άξιας (Φ.Π.Α.)
 • Φορολογικοί Έλεγχοι-Υποχρεώσεις Ελεγχόμενων-Κυρώσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθολογικά Ζητήματα
 • Αρχές & Βασικές Έννοιες Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)
 • Marketing

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν ρητά για ποια εκπαιδευτικά αντικείμενα καταθέτουν Αίτηση. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος ή την ομάδα αντικειμένων για τα οποία θα αιτηθεί κάποιος υποψήφιος, αρκεί να τεκμηριώνεται η αντίστοιχη εκπαιδευτική εμπειρία. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Εισηγητών ΔΕΝ χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση ΕΚΤΟΣ αν επιθυμούν την πιστοποίησή τους σε κάποιο νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Αιτήσεις και Βιογραφικά Σημειώματα (για αιτήσεις κάνετε κλικ εδώ ) υποβάλλονται στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων – 4ος όροφος ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου :

Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων,

Μητροπόλεως 12-14,

Αθήνα 10563,

(για το Μητρώο Εισηγητών)

Οι υποψήφιοι Εισηγητές που ενδιαφέρονται για την ομάδα Φορολογικών ή Λογιστικών Σεμιναρίων θα πρέπει να είναι κάτοχοι Δελτίου Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού και να συμπληρώσουν στη φόρμα τον Αριθμό του. Οι υποψήφιοι Εισηγητές, που προέρχονται από τον Δημόσιο ή Ελεγκτικό Τομέα δεν υποχρεούνται στην συμπλήρωση του Αριθμού Δελτίου Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Οι εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν τον τίτλο τους, την ακριβή θέση τους και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπου διδάσκουν και δεν υποχρεούνται στη συμπλήρωση του πίνακα Εκπαιδευτικής Εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μελετών και Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 213 2141864, κα Νάντια Μεϊδάνη.