Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Πάτρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79  και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Ξ/8/14-05-2024, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για  μίσθωση ακινήτου στην ΠΑΤΡΑ, προκειμένου να  στεγαστούν οι υπηρεσίες  του  Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.

Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν περίπου εκατό ογδόντα (180) τετραγωνικά μέτρα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και  ±20 τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους.

Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να :

α)βρίσκεται  στο κέντρο της πόλης.

β)είναι διαρρυθμισμένο, ή να δύναται να διαρρυθμιστεί σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος, δηλαδή να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερεις κύριους χώρους  και  να διαθέτει επί πλέον βοηθητικούς (κουζίνα και δύο εσωτερικά w.c.),

γ)έχει κεντρική θέρμανση (κατά προτίμηση με αυτονομία) ή κλιματισμό,

δ)έχει  ανελκυστήρα χωρητικότητας 3-6 ατόμων, εάν  είναι σε όροφο πολυκατοικίας,

ε)διαθέτει σύστημα πυροπροστασίας, να παρέχει τις προβλεπόμενες  διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α., και να είναι ετοιμοπαράδοτο το αργότερο  01/07/2024.

Η μίσθωση που θα είναι πενταετής (5) θα αρχίσει  στην  01/07/2024  και θα λήξει την 30/06/2029. 

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται προκαταβολικά στην αρχή κάθε μηνός και ειδικότερα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον εκμισθωτή.

Ο εκμισθωτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμανσης και κάθε είδους κρατήσεις που συνεπάγεται η σύμβαση της μίσθωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτου Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Δ. 715/79.

Οι σφραγισμένες προσφορές, στον φάκελο των οποίων πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος (Ζαίμη 21,  Τ.Κ. 26223  ΠΑΤΡΑ, τηλ:2610-221645 μέχρι την 12ην ώρα  της Τετάρτης 12 Ιουνίου 2024 και θα ανοιχθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ίδια ημέρα στο  γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος στην ως άνω διεύθυνση,  και ώρα 13:00 το μεσημέρι.

Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Ως κρίσιμος χρόνος για το εκπρόθεσμο της Προσφοράς θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο βεβαιώνεται η λήψη της προσφοράς από την υπηρεσία και πρωτοκολλείται.

Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των ακινήτων που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους ή οι επικαρπωτές αυτών και γενικά όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμίσθωσή τους, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης, διάθεσης και δέσμευσης της χρήσης των προσφερομένων ακινήτων καθώς και μίσθωσης αυτών καθώς επίσης και νόμιμο δικαίωμα διαμόρφωσης και τροποποίησης των χώρων του ακινήτου, σε περίπτωση που απαιτείται
 2. Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την από το νόμο εκπροσώπηση δηλαδή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με τη  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη- επικαρπωτή από δημόσια αρχή, την οποία θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό για λογαριασμό των κυρίων – επικαρπωτών των ακινήτων

Δεν θα γίνουν δεκτές Προσφορές ακινήτων τα οποία κατά την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου ή την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσής τους δεν θα είναι απολύτως κενά και ελεύθερα μίσθωσης με ποινή την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Περιεχόμενα φακέλου Προσφοράς – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να περιέχουν :

 1. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλούται  ότι: α) έχει δικαίωμα εκμίσθωσης του ακινήτου, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 3.  Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία ο προσφέρων θα δηλώσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ότι δεσμεύεται να το παραδώσει με δικά του έξοδα ανακαινισμένο, έπειτα από βελτιώσεις που θα προκαθορισθούν επακριβώς από την επιτροπή του διαγωνισμού για τη βελτίωση του μίσθιου καθώς επίσης εσωτερικές διαρρυθμίσεις και βελτιώσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν το μίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο στα πλαίσια της προβλεπόμενης χρήσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει εάν το κτίριο έχει υποστεί ή όχι βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
 5. Αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας (κυριότητας ή επικαρπίας).
 6. Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεως (εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου διμήνου) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή γραφείο Κτηματολογίου.
 7. Αντικειμενική αξία ακινήτου. Θα αναγράφεται η αντικειμενική αξία του προσφερόμενου ακινήτου υπολογισμένη από την αρμόδια κατά τόπο ΔΟΥ με συνημμένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση υπολογισμού ή από συμβολαιογράφο.
 8. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: Εάν ο προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τότε ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίσει πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με την οποία θα του δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθεί στον διαγωνισμό και να καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό του προσφέροντος .
 9. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας.
 10. Αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος.
 11. Αντίγραφο του Διαγράμματος Κάλυψης και αντίγραφο κάτοψης.
 12. Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας – κανονισμού κτιρίου.
 13. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
 14. Αντίγραφο Πιστοποιητικού  καλής λειτουργίας της Πυρασφάλειας καθώς και
 15. υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο προσφέρων θα δεσμεύεται για την τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κλπ).
 16. Αντίγραφο Πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τελευταίου τριμήνου, από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.
 17.  Το απαιτούμενο μίσθωμα καθώς και τις  άλλες επιβαρύνσεις (κοινόχρηστες δαπάνες, κ.λ.π.) που συνεπάγεται η μίσθωση για το Επιμελητήριο και το κατά προσέγγιση ύψος αυτών.
 18. Την ενδεχόμενη δυνατότητα στάθμευσης αυτοκινήτων σε Δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους ή την πιθανή πρόσβαση σε χώρο για ελεύθερη ή ιδιωτική στάθμευση.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διασαφηνίσεις από τους συμμετέχοντες για οποιοδήποτε στοιχείο της προσφοράς τους.

Επίσης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίσης της, να δεχθεί προσφορές με ελλιπή στοιχεία (εκτός της εγγυητικής επιστολής που είναι απαραίτητη επί ποινή αποκλεισμού) και να ζητήσει αποκατάσταση της οποιασδήποτε έλλειψης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να εκδοθούν μέσω gov.gr και είναι νομικά ισοδύναμες με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες επί σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.                                                                    

   Ο  Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας