Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων για την Πράξη «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το ΟΕΕ για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών» | 7ος Κύκλος

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά έως 2024.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα.Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email   στο apko@oe-e.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ), καθώς καιτον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση,ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.