Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 4: «Τεχνικός Σύμβουλος & Δημοσιότητα» της Πράξης με MIS 5180681

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για την ανάθεση του Υποέργου 4 «Τεχνικός Σύμβουλος; Δημοσιότητα» της Πράξης με MIS 5180681 και τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ)» κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Δείτε την προκήρυξη εδώ. Δείτε την περίληψη εδώ.