Ανακοίνωση για την Ψήφιση της Τροποποίησης της Παρ. 8 του Άρθρου 86 του Ν. 4849/2021

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μεταβατική διάταξη, που δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών του ΟΕΕ, εφόσον έχουν τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, αλλά εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές κατά την ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, που θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας προσώπων, που δεν διαθέτουν πιστοποίηση ή δεν έχουν πτυχίο, αλλά εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές μέχρι σήμερα. Ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον εσωτερικό έλεγχο, που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών και ένα κοινό αίτημα του ΟΕΕ και του ΙΕΕΕ έγινε πράξη με την ήδη ψηφισθείσα διάταξη και τους καλούμε να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών.