Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (5) «Αξιολόγηση προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων/Έλεγχος – Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου/ Επιτροπές γνωμοδοτήσεων/Υποβολή αιτημάτων εκταμιεύσεων» της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5155018 και Κωδικό Έργου 2022ΤΑ01900005, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0».

Επιλέξτε εδώ.