4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Με υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, αποφασίστηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

  1. Το σημείο 9 της με Α.Π. 1198/03.03.2022 Απόφασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται από:

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.»

σε:

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.»

  1. Κατ’ αντιστοιχία, το κείμενο στην Ενότητα 8 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης διαμορφώνεται από:

«Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.»

σε:

«Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.»

Δείτε περισσότερα εδώ.