Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Βιντεοσκόπηση και Ζωντανή Μετάδοση Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης 2023

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσιών βιντεοσκόπησης με μίξη εικόνας και ζωντανής μετάδοσης, τριάντα σεμιναρίων διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστο, της αναγκαίας εκπαίδευσης 2023 των λογιστών φοροτεχνικών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την Απόφαση της Ν/71/18-10-2022 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του. Δείτε περισσότερα εδώ.