Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης: «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό MIS 5050517

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση  δύο (2) φυσικών προσώπων ως Εξωτερικοί Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης», με σύμβαση μίσθωσης έργου, η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ  ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων συνεργατών για την επιλογή των δύο συνεργατών και συγκεκριμένα των υποψήφιων:

  • για τη θέση ΕΣ1-073 «Επιστημονικός Συνεργάτης Φορολογικών – Οικονομικών» τον υποψήφιο με αρ. πρωτ αίτησης Φ/2/4001/19-9-2022
  • για τη θέση ΕΣ2-073 «Σύμβουλος Οικονομικού Αντικειμένου», τον υποψήφιο με αρ. πρωτ αίτησης  Φ/2/4138/23-9-2022.

Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αναρτήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.Εντός της προθεσμίας των πέντε  (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα που είχε τεθεί για την υποβολή ενστάσεων δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και ως  αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, οριστικοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων συνεργατών για την επιλογή των δύο συνεργατών.