Ανακοίνωση Συγκρότησης  Οριστικού  Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων,  για το έργο «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758, και μετά την  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο πλαίσιο της Β πρόσκλησης, εγκρίθηκε  από την Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων και ωφελούμενων ο προσωρινός πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων, ο οποίος εγκρίθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ την Τρίτη 4 Οκτωβρίου  2022 . Η ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα αναρτήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.Εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα που είχε τεθεί για την υποβολή ενστάσεων δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και ως  αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων. Δείτε περισσότερα εδώ.