Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης: «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό MIS 5050517.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) φυσικών προσώπων ως Εξωτερικοί Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης», με σύμβαση μίσθωσης έργου, η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων συνεργατών για την επιλογή των δύο συνεργατών και συγκεκριμένα των υποψήφιων… Δείτε περισσότερα εδώ.