Ανακοίνωση Συγκρότησης  Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β’ κύκλου στο πλαίσιο της Πράξης Συμβουλευτική Καθοδήγηση, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας (mis 5047758)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο πλαίσιο της Β πρόσκλησης (αφορά την κάλυψη 40 κενών θέσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με  email   στο 121@oe-e.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.