Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε δύο Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης “Διαδραστικός Μηχανισμός Πληροφόρησης των Επιχειρήσεων για τις Δυνατότητες Ευνοϊκών Οικονομικών Ρυθμίσεων από Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων”

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκώνοικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050517, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με ΑΠ ΕΥΔ 3953/822/Α3/16-07-2020 Απόφαση Ένταξης), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, δύο (2) φυσικά πρόσωπα ως Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης», με σύμβαση μίσθωσης έργου (απόφαση έγκρισης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στη Ν/68/5-9-2022).

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.