Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2022 | Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΔΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ):

  1. Υπ’ αριθμ. 2262/52 /10.05.2022 ΦΕΚ και
  2. Υπ’ αριθμ. 2262/52/25.07.2022 απόφαση Δ.Σ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί:

Τα πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ 2) που επιθυμούν να συνεργασθούν με τον Φορέα μας, για την υλοποίηση της πρόσκλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 09/09/2022. Η πρόθεση συνεργασίας από τους παρόχους κατάρτισης θα αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία στο e-mail: stsotsis@oe-e.gr,  εφόσον η προτεινόμενη Δράση Κατάρτισης αφορά στην Αττική ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ εφόσον αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι πάροχοι κατάρτισης θα αναφέρουν:

  • Την απασχόληση διοικητικού προσωπικού (πρέπει να είναι συνολικά τουλάχιστον 1 ΕΜΕ)
  • Το αντικείμενο κατάρτισης και το επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί
  • Το νομό που προτίθενται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα
  • Την πολιτική τους για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)
  • Εάν έχουν συνεργαστεί επιτυχώς σε αντίστοιχα έργα με επιστημονικούς φορείς ή ΝΠΔΔ
  • Πιστοποιήσεις (πρότυπα) ISO που διαθέτουν.

Το ΟΕΕ θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποδεχθεί εκείνες που είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά του Φορέα μας.