Στελέχωση του Μητρώου Εισηγητών του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, αποφάσισε την αναμόρφωση του Μητρώου Εισηγητών.

Για το λόγο αυτό προχωρά στην στελέχωση του Μητρώου Εισηγητών από την αρχή.

Για την ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΕΕ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο υποψήφιος να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, οικονομικά ενήμερος και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Εκπαιδευτική Εμπειρία

Να διαθέτει τουλάχιστον εκατό (100) ώρες αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας, εκ των οποίων οι πενήντα (50) να είναι στο εκπαιδευτικό αντικείμενο για το οποίο αιτείται την πιστοποίησή του.

Η εν λόγω διδακτική εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί αποκλειστικά σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, κατά προτίμηση επαγγελματιών του οικονομικού χώρου, ή να προέρχεται από κάθε είδους διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Δε θα λαμβάνεται υπόψη εμπειρία που έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε ΙΕΚ μεταλυκειακής κατάρτισης.

 1. Επαγγελματική Εμπειρία

Να διαθέτει, αθροιστικά, τουλάχιστον δέκα (10) έτη επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφή επαγγελματικό ή επιστημονικό κλάδο.

Η προϋπηρεσία μπορεί να έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ως επαγγελματική προϋπηρεσία θεωρείται και η αυτόνομη διδασκαλία, υπό κάθε μορφή, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φοροτεχνικών θεμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενεργής επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.

Από τους κανόνες αυτούς εξαιρούνται:

α) Από την ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ τα εν ενεργεία στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία δε διαθέτουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο ΟΕΕ και η επαγγελματική τους θέση έχει αποδεδειγμένα άμεση και απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αιτούνται την εγγραφή του στο Μητρώο Εισηγητών.

β) Από την ιδιότητα του κατόχου επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού οι Ορκωτοί Λογιστές Ελεγκτές, λόγω του ότι τελούν σε υποχρεωτική αναστολή της ιδιότητας αυτής και τα εν ενεργεία στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι εκ του νόμου ασυμβίβαστη με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά) και συμπληρωμένη  την αίτηση, στο email  mitrooeisigitwn@oe-e.gr

Διευκρινίζεται ότι αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Εισηγητών, σε αντίθετη περίπτωση θα διαγραφούν από το Μητρώο.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν αίτηση ενδεικτικά είναι τα εξής:

 • Φορολογικά Θέματα (φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, φόρος ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, κ.λπ.),
 • Λογιστικά Θέματα (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κοστολόγηση, Ελεγκτική, κ.λπ.),
 • Χρηματοοικονομικά Θέματα (Βασικές Αρχές Οικονομικών, Οικονομική Ανάλυση, Αρχές Λογιστικής, Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών),
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία,
 • Εργασιακά Θέματα,
 • Ασφαλιστικά Θέματα,
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Θέματα ΓΕΜΗ,
 • Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων,
 • Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,
 • Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά θέματα
 • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα δύναται να συμπληρώνονται ή να αλλάζουν, ανάλογα με την επικαιρότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην αίτηση να αναφέρουν ρητά για ποια εκπαιδευτικά αντικείμενα ενδιαφέρονται (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων αρκεί να τεκμηριώνεται η αντίστοιχη εκπαιδευτική εμπειρία).

Για την αίτηση επιλέξτε εδώ.