Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των γραφείων της ΚΥ του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτίθεται να αναθέσει, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14), συνολικής επιφάνειας 1.144 τ.μ., με τεχνικές
προδιαγραφές – ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα. Κριτήριο ανάθεσης η συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποιότητα των υλικών).
Διάρκεια έργου: ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα του ΟΕΕ ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και αμοιβή.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.