Ανακοίνωση προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς και λογιστικά γραφεία για την παράταση υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» 

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με την οποία η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00, από 18/04/22 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.

Υπενθυμίζεται ότι, ωφελούμενοι της Δράσης που δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας, είναι:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές-φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή- φοροτεχνικού κατά τάξεις οι οποίοι έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2021 ή που έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί.
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών τα οποία έχουν υποβάλει την ΥΔ για το έτος 2021 ή που έχουν υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί.

Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ζητήθηκε από το ΟΕΕ καθώς θα συμβάλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών-Φοροτεχνικών καθώς και των Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ευχαριστεί τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη για την Απόφασή του, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε ωφελούμενους οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι σήμερα, να μην χάσουν την ευκαιρία της οικονομικής ενίσχυσή τους.

Για να δείτε την απόφαση επιλέξτε εδώ.