Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» MIS 5075932.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναθέτουσα Αρχή: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

Συνολικός προϋπολογισμός:  6.020.000,00€

Για να δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού επιλέξτε εδώ.