Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων ενστάσεων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έπειτα από τον έλεγχο των υποβληθέντων εμπροθέσμων αιτήσεων και αντιρρήσεων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και της μοριοδότησης που λαμβάνει κάθε κριτήριο, ανά περιφέρεια και ομάδα περιφερειών.

Επισυνάπτεται ο Οριστικός  πίνακας των αποτελεσμάτων.

 https://121.oe-e.gr/p/m/default/el-GR