Δήλωση Δελτίο Τύπου της ΚΔ για την εφαρμογή του GDPR – Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ανακοινώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πιστή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679, της Οδηγίας 2016/680 και των διατάξεων του Ν. 4624/2019.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη προβεί στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ενώ έχει αναθέσει και διαμορφώσει με έγκριτους επιστημονικούς συνεργάτες τα σχέδια για την Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, την Πολιτική Ασφάλειας και το Σχέδιο Ασφάλειας κι Αποκατάστασης. Ειδικότερα, έχει παραλάβει κι εγκρίνει τα παραδοτέα από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και την εταιρία «Taseis Management Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες».

Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ανακοινώνει την λήψη κάθε συνετού κι αναγκαίου μέτρου, στα πλαίσια και του Σκοπού του ΟΕΕ, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού και να προστατεύονται κατά την επεξεργασία τους τα προσωπικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, θα ελέγχει και θα επικαιροποιεί τις παραπάνω αναφερόμενες Πολιτικές και Σχέδια και θα υποδεικνύει στο προσωπικό -το οποίο επιμορφώνει σχετικώς- τις αναγκαίες ενέργειες. Το ΟΕΕ συμπεριλαμβάνει στο Οργανόγραμμά του και θα δημοσιεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ τα έχει ήδη ανακοινώσει στην ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Η Κεντρική Διοίκηση έχει αποφασίσει να συνδράμει στην προώθηση μίας πολιτικής που θα συμβάλει στην ανάπτυξη κουλτούρας προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τις διατάξεις του Κανονισμού και για τους παραπάνω σκοπούς και τα μέτρα αυτά ενημερώθηκε αναλυτικά τόσο το προσωπικό του ΟΕΕ όσο και τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και των Τοπικών Διοικήσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις του ΟΕΕ σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό, αλλά και για τις ευθύνες και υποχρεώσεις των μελών των Διοικήσεων και του προσωπικού σε ό,τι αφορά το καθήκον εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα, που τηρούνται από το ΟΕΕ υποβάλλονται σε επεξεργασία, μόνον εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν τουλάχιστον μία νόμιμη βάση, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΔΠ. Το Επιμελητήριο εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας του είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του ΓΚΔΠ, ενώ λαμβάνει όλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση. Επίσης, τηρεί μητρώα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων θα αναφέρει την παραβίαση στην ΑΠΔΠΧ.

Αθήνα 18/01/2022

Η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε.