Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Επαναληπτικών Εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου 2021 των μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις :

Του Ν1100/1980

Του ΠΔ 225/1986

  • την απόφαση της Kεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στη συνεδρίασή της, στις 12-10-2021, για την επανάληψη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ) του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 λόγω αδυναμίας συγκρότησης σε σώμα της ΤΔ
  • την προκήρυξη των επαναληπτικών εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου 2021
  • το Πρακτικό της συνεδρίασής της στις 22/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι τα αποτελέσματα για το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων καθώς και οι υποψήφιοι, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν ως εξής: Περισσότερα