Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Βιντεοσκόπηση Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσιών βιντεοσκόπησης με μίξη εικόνας και ζωντανής μετάδοσης, τριάντα σεμιναρίων διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστο, της αναγκαίας εκπαίδευσης 2022 των λογιστών φοροτεχνικών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την Απόφαση της Ν/46/09-11-2021 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.