Ανακοίνωση για το επίδομα του προγράμματος «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων Μισθωτών Οικονομολόγων σε Τομείς Προτεραιότητας του Ιδιωτικού Τομέα»

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες – καταρτιζομένους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων Μισθωτών Οικονομολόγων σε Τομείς Προτεραιότητας του Ιδιωτικού Τομέα» ότι έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματός τους και έχουν γίνει οι παρακάτω κρατήσεις:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Υπολογίζεται επί της
ΦΟΡΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 20% Συνολικής καθαρής αξίας
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% Συνολικής καθαρής αξίας
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣ.ΦΟΡΟΥ ΦΥΣΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0.6% Συνολικής καθαρής αξίας