Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με την Απόφαση της Ν/38/13-7-2021 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ (Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας (Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα), με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά και τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€), πλέον ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης από το Ο.Ε.Ε., για παράταση για ένα επί πλέον έτος με τους ίδιους όρους, σε περίπτωση καλής συνεργασίας με τον ανάδοχο.. Δείτε περισσότερα εδώ.