Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Βιντεοσκόπηση με Μίξη Εικόνας και Ζωντανής Μετάδοσης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης 2021

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση για την ανάθεση των υπηρεσιών βιντεοσκόπησης με μίξη εικόνας και ζωντανής μετάδοσης, είκοσι σεμιναρίων διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστο της αναγκαίας εκπαίδευσης 2021 των λογιστών φοροτεχνικών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την Απόφαση της Ν/19/26-10-2020 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του. Διαβάστε περισσότερα εδώ.