Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί περαιτέρω το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α ́83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α ́250).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΑ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής της αίτησης έχει παρέλθει.