Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ελεγκτών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α ́83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α ́250) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (Α ́ 117).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΕ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα του νόμου αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 του ιδίου νόμου και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998και 1892/1990.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής της αίτησης έχει παρέλθει.