Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο “Ενέργειες Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Δεξιοτήτων”

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» MIS 5047758, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 121 (Άξονας προτεραιότητας 02, 02Σ) που απευθύνεται σε 3.500 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.895.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την περίληψη και εδώ για το ΕΕΕΣ. Για διευκρινήσεις πατήστε εδώ.