Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις Έτους 2019

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ:

  1. Υπ’ αριθμ. 5427/83/19-11-2019 και
  2. Υπ’ αριθμ. 3406/67/23-06-2020

Καλεί:

Τα πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ 2) που επιθυμούν να συνεργασθούν με τον Φορέα μας, για την υλοποίηση της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 25/09/2020. Η πρόθεση συνεργασίας από τους παρόχους κατάρτισης θα αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία στο e-mail: stsotsis@oe-e.gr,  εφόσον η προτεινόμενη Δράση Κατάρτισης αφορά στην Αττική ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ εφόσον αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι πάροχοι κατάρτισης θα αναφέρουν:

  • Την απασχόληση διοικητικού προσωπικού (πρέπει να είναι συνολικά τουλάχιστον 1 ΕΜΕ)
  • Το αντικείμενο κατάρτισης και το επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί
  • Το νομό που προτίθενται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα
  • Την πολιτική τους για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)
  • Εάν έχουν συνεργαστεί επιτυχώς σε αντίστοιχα έργα με επιστημονικούς φορείς ή ΝΠΔΔ
  • Πιστοποιήσεις (πρότυπα) ISO που διαθέτουν.

Το ΟΕΕ θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποδεχθεί εκείνες που είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά του Φορέα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Σπύρο Τσώτση, τηλ. 2132141842.