Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων του Π.Τ. Δυτικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με την Απόφαση της 8ης /28-07-2020 Συνεδρίασης της Τοπικής Διοίκησης, επαναλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης (Μυλωνογιάννη 15 & Κριάρη ΤΚ 73135 Χανιά) του ΟΕΕ με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά και τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα,προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€), πλέον ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο μηνών με τους ίδιους όρους για υπηρεσιακούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.