Ανακοίνωση Πίνακα με τα Αποτελέσματα των Ενστάσεων/ Αντιρρήσεων που Υποβλήθηκαν από Υποψήφιους Ωφελούμενους επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης των Φακέλων Υποψηφιότητας (όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση της 17/06/2020).

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα», μετά από τον έλεγχο των εμπρόθεσμων υποβληθέντων ενστάσεων των υποψήφιων ωφελούμενων, προβαίνει στην ανακοίνωση του πίνακα με τα αποτελέσματα των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από υποψήφιους ωφελούμενους επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Ανακοίνωση της 17/06/2020, περί συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων.

Διευκρινίζεται ότι ενστάσεις που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα τις 23.06.2020 είναι εκπρόθεσμες και δεν εξετάστηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Δείτε τον πίνακα εδώ.