Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, τα παρακάτω είδη καθαριότητας:
1. Οκτακόσια (800) ρολά χαρτιά υγείας WC 200 gr,
2. Τριακόσια (300) πακέτα χειροπετσέτες Α΄ ποιότητας των 150 τεμαχίων
έκαστο, βάρος φύλλου 300 gr (όχι ζικ ζακ),
3. Διακόσια (200) πακέτα χειροπετσέτες Α΄ ποιότητας των 200 τεμαχίων
έκαστο, βάρος φύλλου 280 gr ζικ ζακ,
4. Είκοσι (20) ρολά κουζίνας Α΄ ποιότητας των 500 gr,
5. Δώδεκα (12) συσκευασίες, υγρό κρεμοσάπουνο, 4 λίτρων εκάστη.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται στα 1.160,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.