Ανακοίνωση για Διόρθωση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από επανέλεγχο των δικαιολογητικών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα», προβαίνει στη Διόρθωση του Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου 2020.

Κατά τη διαδικασία του επανελέγχου των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι 2 αιτήσεις επιλεγέντων υποψηφίων ωφελούμενων και 1 αίτησης υποψηφίου επιλαχόντος ωφελούμενου στον προσωρινό πίνακα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Κεφάλαιο 8 της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται» και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους:

Α/Α ΚΑΣ
1 024-ΟΕΕ-63230-53256
2. 024-ΟΕΕ-89135-96972
3. 024-ΟΕΕ-71102-60461

Επισημαίνεται πως οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (έως 8/7/2020) από της αναρτήσεως της διόρθωσης του προσωρινού πίνακα  των αποτελεσμάτων.

Επισυνάπτεται ο προσωρινός  πίνακας (πατήστε εδώ).