Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με την Απόφαση της N/11/16-06-2020 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ (Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας (Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα), με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά και τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€), πλέον ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.