Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Καθαρισμού των Γραφείων του Π.Τ. Ηπείρου

Η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 09/08-05-2020 συνεδρίασή της, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του (Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (970,00€), πλέον Φ.Π.Α. και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.