Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 7 της Πράξης με MIS 5047758 «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. Για να δείτε τη διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ, πατήστε εδώ.