Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων της ΚΥ του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με την Απόφαση της N/3/14/04/2020 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του, προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για περισσότερα πατήστε εδώ.