Ανακοίνωση προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς για την ετήσια πιστοποίησή τους στο taxisnet

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5 παραγράφου του Ν4093/2012, οι λογιστές –  φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς το ΟΕΕ, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, με την οποία δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης.

Μετά από παρατάσεις που δόθηκαν – λόγω της πανδημίας του κορονοϊού – η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ΥΔ ήταν η 15ηΑπριλίου 2020, προκειμένου να διασφαλισθεί η πιστοποίηση και η πρόσβασή τους στο TAXISnet. Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν από την υπερφόρτωση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την 17ηΑπριλίου 2020.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά την ημερομηνία αυτή, θα διαβιβάσει το σχετικό αρχείο των λογιστών – φοροτεχνικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ήδη, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ η άμεση αποστολή του αρχείου, λόγω της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2019.