Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση & πιστοποίηση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος:

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002368, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6063/838/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ:66Ε0465ΧΙ8-ΣΝΔ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5579/Β3/1291/17-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.