Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002368, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την ΑΠ ΕΥΔ6063/838/Α3/16-11-2017 Απόφαση Ένταξης και με την ΑΠ ΕΥΔ 5579/Β3/1291/17-09-2018Απόφαση 1ης Τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα ως Εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου (απόφαση έγκρισης της υπ’ αριθμ Μ/77/14-1-2020 της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.