Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών – Φοροτεχνικών Έτους 2020

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ

Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 τ.Α/12-11-2012)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:

«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2020, είναι συνολικής διάρκειας 95 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2020(LIVE STREAMING)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ημέρα-Ώρα
Ηλεκτρονικά Βιβλία Αντώνης Ντίνος

Επιχειρησιακό Στέλεχος της AADE-myDATA

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

17:00-22:00

Φορολογία Κατοχής Ακινήτων Άννα  Αδάμ -Κόλλια, Προϊσταμένη A΄ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ Πέμπτη  28  Νοεμβρίου 2019

17:00-22:00

Φορολογικές Διαδικασίες -Φορολογικό Ποινολόγιο Ηλίας Αργυρός,

τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

Ιανουάριος 2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Εργασιακά θέματα  Βασιλική Τσιώλη,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χαραλαμπία Γαλανόπουλου,

τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Προγραμματισμού Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων   του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Ιανουάριος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Ασφαλιστικά Θέματα  Θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο εισηγητής

 

 

Ιανουάριος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών και ελεγκτών σχετικά με την Πρόληψη και Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν.4557/2018. Πρακτικά Παραδείγματα Θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο εισηγητής Ιανουάριος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Ρυθμίσεις Οφειλών και Λοιπά Θέματα Εκούσιας Είσπραξης  Ευανθία Χατζηπαναγιώτου,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εισπράξεων της ΑΑΔΕ

Ιανουάριος 2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Το νέο θεσμικό πλαίσιο  του ΓΕΜΗ: οι νέοι κανόνες εμπορικής δημοσιότητας Ελένη Αθανασάκη

Υπάλληλος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

17:00-22:00

Ομοιότητες και διαφορές σύστασης εταιρείας μέσω ΥΜΣ και μέσω e-ΥΜΣ. Ελένη Αθανασάκη

Υπάλληλος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

17:00-22:00

Εταιρικοί μετασχηματισμοί: διαδικασίες, έλεγχος νομιμότητας, αποτελέσματα. Ελένη Αθανασάκη

Υπάλληλος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

17:00-22:00

Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα :οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Σουζάνα Κλημεντίδη,

Δικηγόρος

Φεβρουάριος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο εισηγητής Φεβρουάριος 2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Θα ανακοινωθεί έγκαιρα ο εισηγητής         Μάρτιος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Φορολογικό μέρος

Χρήστος Γιαννόπουλος,

τ. Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Μάρτιος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Αθανάσιος Σαφαρής,

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ

 

Γιοβά Βασιλική,

Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ

 

Απρίλιος  2020

`Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα  Ματθαίος Χαπίδης,

Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ

Απρίλιος  2020

Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ και Β΄ τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταίροι), προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:

  • Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ,
  • Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
  • Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:

  • Οι λογιστές – φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
  • Οι λογιστές – φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος,
  • Τα μέλη του ΟΕΕ (μη λογιστές – φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, για το έτος 2020,  είναι 50 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στην αναγκαία εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ανωτέρω ποσού, μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής.

Το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των λογιστών – φοροτεχνικών και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους λογιστές – φοροτεχνικούς ή από τα μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι δικαιούχοι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

  • Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ. Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

Εκτός από το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθούν οι σημειώσεις και οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν στους εισηγητές, κατά τη διάρκεια του Live Streaming, με τις απαντήσεις τους.