Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε να προμηθευτεί στην Μ/68/01-010-2019 συνεδρίασή της, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, φωτοτυπικό μηχάνημα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε με προϋπολογιζόμενο ποσό €3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.