Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Βιντεοσκόπηση με Μίξη Εικόνας & Ζωντανής Μετάδοσης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης 2020

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση για την ανάθεση των υπηρεσιών βιντεοσκόπησης με μίξη εικόνας και ζωντανής μετάδοσης, δέκα σεμιναρίων διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστο της αναγκαίας εκπαίδευσης 2020 των λογιστών φοροτεχνικών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την Απόφαση της Μ/67/17-09-2018 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.