Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας Έτους 2019

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 52316/16-7-2019 (B́ 3169, ΑΔΑ: Ω8ΑΕΩ-7ΟΕ) Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019, η οποία βρίσκεται ήδη αναρτημένη και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, για το ΦΕΚ πατήστε εδώ.