Συνεργασία ΟΕΕ με τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η συνεργασία έγκειται στους εξής τομείς:

  1. Στην ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης των οικονομικών επιδράσεων μέτρων πολιτικής, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Η ανάλυση θα βασιστεί στην ανταλλαγή δεδομένων και στην επεξεργασία τους με σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές. Στόχος είναι η παραγωγή προτάσεων οικονομικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, καθηγητές του τμήματος οικονομικών επιστημών θα συμβάλλουν σε τακτική βάση με αρθρογραφία στα ενημερωτικά δελτία, αναλύσεις και μελέτες οικονομικού ενδιαφέροντος του ΟΕΕ.
  2. Στην εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, σε ζητήματα μακροοικονομίας, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, επιχειρηματικότητας και διοίκησης επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό (κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό) επίπεδο.
  3. Στην από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, των μελών του ΟΕΕ μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
  4. Στη δημιουργία Ομάδας Εργασίας (δύο άτομα από το Οικονομικό Επιμελητήριο και δύο άτομα από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.), η οποία θα επικεντρώσει τις εργασίες της στην επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και πολιτικών, εστιάζοντας στη διατύπωση σχετικών αξιολογήσεων, προτάσεων και αναλύσεων. Η Ομάδα Εργασίας θα αναλάβει επίσης, κατόπιν συμφωνίας των δυο μερών, την κατάρτιση και υλοποίηση κοινών δράσεων, την προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και την υλοποίηση δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης που αφορούν την οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.