Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τον καθαρισμό των γραφείων του 16ου Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Η Τοπική Διοίκηση του 16ου Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 7η/10-04-2019 συνεδρίασή της, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του 16ου Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ (Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας (Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€), πλέον ΦΠΑ και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ