Προκήρυξη Θέσης Λογιστή

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκριση του καταστατικού και μετά, ήτοι από την 01/03/2013, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) λογιστή, για το Γραφείο Λογιστηρίου του Ταμείου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης..

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.