Παρεμβάσεις Προέδρου ΟΕΕ για αναπτυξιακό νόμο και δημόσιες συμβάσεις

“H χώρα μας έχει ανάγκη από ένα νέο, αναπτυξιακό πρότυπο, με κατεύθυνση τις επενδύσεις στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, το οποίο και θα οδηγήσει στην οικονομική ανάταξη και την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση”.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

“Η τεράστια νομοθετική παραγωγή των τελευταίων δεκαετιών, που κατατάσσει τη χώρα μας σε μία από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως σε θέματα πολυνομίας, έχει ως άμεση συνέπεια οι νόμοι να είναι σε ισχύ χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να εφαρμόζονται.

Ακόμη μέχρι και σήμερα, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του τελευταίου Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά έστω και καθυστερημένα θεωρούμε σημαντικές τις τροποποιήσεις και παρεμβάσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο, που αφορούν:

1. στην βελτίωση του καθεστώτος ενισχύσεων για «επενδύσεις μείζονος μεγέθους», με το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας, με την πιστοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με τη δυνατότητα αξιοποίησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής σε λιγότερα έτη (3 αντί 5),

2. στην καθιέρωση σταθερού φορολογικού συντελεστή για επενδύσεις με συνολικό επιλέξιμο κόστος που θα υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ και όχι τα 20 εκατομμύρια και,

3. στην εκκαθάριση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 1998”, είπε.

Σε ό,τι αφορά το νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, ο κ. Κόλλιας τόνισε ότι τέθηκε σε ισχύ από8-8-2016, “χωρίς ωστόσο να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία των υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του να έρχεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του.

Παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νέου πλαισίου προμηθειών του Δημοσίου, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στις δημοπρατήσεις των δημοσίων έργων και υπηρεσιών.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις δημοπρατήσεις και τις προκηρύξεις έργων, χρονοδιαγράμματα μετατίθενται προς τα πίσω διαρκώς, συνεχείς παρατάσεις έργων, διαρκή προβλήματα με τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης για προμήθειες και υπηρεσίες και κίνδυνος απώλειας κοινοτικών και άλλων πόρων. Ένα μεγάλο πρόβλημα που βιώσαμε και εμείς πρόσφατα με την ανάθεση της αποκατάστασης του νεοκλασικού κτιρίου που μισθώσαμε πριν δύο χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω του ότι δεν διέθετε Τεχνική Υπηρεσία ο Φορέας μας όπως και το δικό σας Υπουργείο, που μας εποπτεύει.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και με την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών και ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα με τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και Διαύγεια και προτείνουμε την διαρκή βελτίωση και ανάπτυξή τους με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.Οι τροποποιήσεις που προτείνονται θεωρούμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα και κατά την άποψή μας πρέπει τα ζητήματα που έχουν προκύψει να λυθούν συνολικά και άμεσα, ώστε ναμην καθυστερούν ή απεντάσσονται έργα και ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενα, που θα συμβάλουν στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας”.

page1image30872page1image31032page1image31192page1image31352page1image31512page1image31672page1image31832