Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με την Απόφαση της Μ/55/19-2-2019 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του, προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14) με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.